Brev til Sundhedsstyrelsen

Søndag 20 December 2020 fremsendte vi undersøgelsen til Sundhedsstyrelsen sammen med en brev, hvori vi opsummerede undersøgelsens vigtigste punkter overfor Sundhedsstyrelsen og anmodede Sundhedsstyrelsen om at give konkrete kommentarer til de tre fokuspunkter i brevet.

Brevet kan ses i sin fulde længde herunder:

Brev til Sundhedsstyrelsen

Information om undersøgelse af vejledning i børns søvn

Cry it out-Søvntræning (CIO) er en række af forskellige metoder, hvor babyers og småbørns gråd ignoreres i kortere eller længere tid ad gangen med det formål at lære barnet at falde i søvn alene. I Danmark er ”godnat og sov godt”-metoden fra bestsellerbogen om søvntræning Godnat og sov godt (Estivill/de Béjar) en af de mest udbredte former for CIO.

Tilhængere af metoden mener, at brugen er evidensbaseret, mens andre forskere og fagpersoner påpeger metodiske svagheder i studierne i de forskellige former for cry it out, Kontrolleret gråd og andre former for søvninterventioner. Svaghederne er bl.a. manglende kontrolgrupper, eller manglende kontrol med, om kontrolgrupperne også praktiserede diverse former for søvninterventioner. Metoden er omdiskuteret og nogle vil sige kontroversiel.
(Se dokumentet Derfor bør CIO frarådes  for yderligere oplysninger)

Foreningen Sovende Børn har derfor i 2019-20 udført en omfattende undersøgelse af den faktiske søvnvejledning fagpersoner, særligt sundhedsplejersker, giver til forældre. Undersøgelsen afslører, at der hos sundhedsplejersker er stor variation i og individuelt spillerum for vejledningspraksis, herunder, men ikke begrænset til, vejledning i at forlade og/eller ignorere et grædende barn.

Nuværende rådgivning sætter en ramme for omsorg ved aften- og nattetid, der står i direkte modsætning til den forskningsbaserede viden, der findes om det lille barns søvn og behovet for Sensitiv respons ved indsovning og de natlige opvågninger.
Dette gælder offentlig og/eller sundhedsfaglig rådgivning, herunder Sundhedsstyrelsens, og omhandler, viden om børns biologisk normale søvn, Tilknytningsteori, samt børns kognitive og følelsesmæssige udvikling.

Vores undersøgelse består af et frivilligt spørgeskema til forældre i Danmark, Færøerne og Grønland om modtagen søvnvejledning. Spørgeskemaet blev besvaret af 3627 respondenter, og 2711 af besvarelserne omhandlede børn født i 2017-2019, som er undersøgelsens primære periode.

Derudover har vi bedt om Aktindsigt og stillet spørgsmål til alle danske kommuners sundhedspleje omkring rådgivning i børns søvn og søvntræning. Som en del af dette har vi  gennemlæst alt skriftligt materiale om børns søvn fra sundhedsplejen i danske kommuner, som aktindsigt, forespørgsler og gennemgang af hjemmesider gav adgang til. Vi har desuden gennemlæst de af Sundhedsstyrelsens publikationer, som er relevante ift. børns søvn, samt øvrige offentlige eller sundhedsfaglige hjemmesider med rådgivning i baby- og børnesøvn.

Vores undersøgelse påpeger diskrepanserne mellem praksis og den forskningsmæssige viden om børns søvn og samtidig peger undersøgelsen på en påkrævet handling:

  1. Forældre anbefales Cry-It-Out søvntræning af fagpersoner, især sundhedsplejersker
   312 respondenter (12%), der havde børn født i 2017-2019, havde modtaget rådgivning i cry it out-søvntræning fra mindst én fagperson, hvor sundhedsplejersker, læger og børnepasningsprofessionelle stod for størstedelen af disse anbefalinger.  Vi har identificeret, at sundhedsplejerskerne i årene 2017-2019 har anbefalet cry it out-søvntræning i 67% af de undersøgte geografiske områder, som var de 98 danske kommuner samt Grønland og Færøerne. 25% af de forældre som fik vejledning i cry it out-søvntræning af deres sundhedsplejerske, fik vejledningen da barnet var 0-3 måneder gammel. (Se dokumentet Kommunernes egne oplysninger om vejledning i søvntræning  side 2 samt Spørgeskema om søvnvejledning  for yderligere oplysninger.)
  2. Forældre gives forældet rådgivning i baby- og børnesøvn, som står i kontrast til eksisterende forskningsbaserede viden om og i Relation til søvn
   Dette drejer sig blandt andet om, men er ikke begrænset til, vejledning i tolkning af barnets gråd som ‘protester’, anvisninger imod sensitiv respons, at vejlede til adskillelse af mad og søvn, at benytte skræmmeretorik i vejledningen om f.eks Vuggedød og Sengedeling, og at vejlede ud fra en norm om alenesøvn, trods et utal af førende forskere, biologer og antropologer påpeger, at dette strider imod barnets biologisk normale søvn. Derudover handler det om manglende informationer omkring konsekvenserne af at følge nuværende vejledning, som f.eks. ufrivilligt ammestop.
   (Se dokumentet Store uoverensstemmelser mellem forskning i børns søvn og den rådgivning forældre modtager for yderligere oplysninger.)
  3. Det er nødvendigt at Sundhedsstyrelsen straks igangsætter arbejde med at opdatere, nuancere og uddybe styrelsens anbefalinger og vejledninger, så de afspejler den nyeste forskning.
   Det er essentielt at fagpersoner – især sundhedsplejersker – får mere informerede redskaber til at hjælpe forældre med at træffe velinformerede valg for deres børn, dem selv og familien. Det er påkrævet at det reviderede materiale efterfølgende distribueres til de relevante myndigheder, dvs. kommuner og sundhedspersonale.

Vi henvender os til Sundhedsstyrelsen, da det er Sundhedsstyrelsen der udgiver de publikationer der danner grundlag for vejledningen på området.

Vi skal bede om Sundhedsstyrelsens kommentar til de tre punkter.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi planlægger at offentliggøre undersøgelsen omkring 20. januar 2021 og vil være taknemmelige, hvis vi kan få styrelsens konkrete kommentarer til de tre punkter inden 10. januar 2021.

Vi skal supplerende anføre vores vigtigste opfordringer til en opdatering, jvf. punkt 3 ovenfor:

  1. At Sundhedsstyrelsens materiale om børns søvn tager udgangspunkt i seneste forskningsbaserede viden om og i relation til børns søvn, udvikling og Tilknytning, og at disse fremlægges i styrelsens publikationer til både fagpersoner og forældre.
  2. At Sundhedsstyrelsens publikationer informerer om vigtigheden af sensitiv respons i alle døgnets timer, ikke indeholder elementer af søvntræning samt indeholder konkrete metoder som alternativ til søvntræning.
  3. At Sundhedsstyrelsen revurderer deres standpunkt i forhold til sengedeling, herunder vuggedød, og fremover inkluderer vejledning i sikker sengedeling som en del af den uopfordrede vejledning, på baggrund af opdateret forskning på området. 
  4. At Sundhedsstyrelsen nuancerer og breder normalbegrebet vedrørende baby- og børnesøvn ud, så det i højere grad afspejler den reelle variation på området.
  5. At Sundhedsstyrelsen igangsætter en aktiv indsats med at distribuere disse opdaterede publikationer til de relevante fagpersoner, især sundhedsplejersker, så disse får fælles standarder at agere inden for.
  6. At Sundhedsstyrelsen straks, inden de nye publikationer er tilgængelige, instruerer sundhedsfaglige og andre relevante faggrupper i at afstå fra at vejlede i søvntræning, herunder cry it out-søvntræning, samt at fraråde forældre at benytte samme. 

Sovende Børn stiller sig gerne til rådighed med yderligere oplysninger om undersøgelsen, generelle uddybninger eller input ifm. ændringer af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledning.

Til orientering vedhæftes vores undersøgelse til styrelsens underhåndsinformation, så styrelsen har mulighed for at kommentere på den.

Vi anmoder styrelsen om kvittering for modtagelsen af denne skrivelse samt de vedhæftede bilag.

Venlig hilsen

Mette-Sophie Lassen og Mia Bernscherer Bjørnfort
Mail: info@sovendeboern.dk
Tlf.: 61704702

Detaljeret information om undersøgelsen kan læses i vedhæftede bilag:

  1. Opsummering: Undersøgelse af vejledning og praksis i relation til børnesøvn og søvntræning i Danmark, Grønland og Færøerne
  2. Derfor bør CIO frarådes
  3. Store uoverensstemmelser mellem forskning i børns søvn og den rådgivning forældre modtager
  4. Gennemgang af Sundhedsstyrelsens vejledning i søvn
  5. Gennemgang af kommunale hjemmesider, pjecer og henvisninger til andre kilder
  6. Sundhedsplejerskernes information om søvn i deres pjecer og på deres hjemmesider
  7. Spørgeskema om søvnvejledning
  8. Kommunernes egne oplysninger om vejledning i søvntræning
  9. Opsummering: Hvilken vejledning om børns søvn finder man på internettet?
  10. Hvilken vejledning om børns søvn finder man på internettet? – Bilag

Svar fra Sundhedsstyrelsen

11 januar 2021 modtog vi svar fra Sundhedsstyrelsen, som kan læses nedenfor:

Kære Mia Bjørnfort og Mette-Sophie Lassen.

Sundhedsstyrelsen takker for muligheden for at kommentere på det omfattende materiale, I har udarbejdet i forbindelse med jeres undersøgelse af rådgivning af forældre om børns søvn.

Sundhedsstyrelsen følger forskningen omkring børns udvikling og udgiver vejledninger til sundhedspersonale, der i videst mulige omfang hviler på evidens. Vi er meget opmærksomme på søvnens betydning for sundhed og trivsel hos både børn, unge og voksne. Når det gælder vejledning til forældre tilstræber Sundhedsstyrelsen i sine formuleringer at vise, at der er forskellige tilgange til forældreskab, og at både børn og familier er forskellige. Sundhedsstyrelsen anbefaler kun metoder, der er evidensbaserede og validerede i Danmark og hører gerne, om I har kendskab til en sådan metode i forhold til forhold til små børns søvn.

Vi anerkender jeres store, grundige arbejde og har læst jeres dokumenter med interesse.

Venlig hilsen

Annette Poulsen
Sundhedsplejerske, MSP, CNO
T (dir.) +45 7222 7597
anp@sst.dk  

Sundhedsstyrelsen
Forebyggelse og Ulighed (FOBU)
Islands Brygge 67
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk